RENOLIT ALKORGREEN Fördelar

Producerar syre

Gröna tak bidrar till att förbättra luftens kvalitet, särskilt i stadsbetingad miljö där luftkvalitén ofta är otillfredsställande. Vegetationen på ett yttertak producerar å ena sidan syre och å den andra sidan absorberar den förorenade partiklar.

Förbättrad ljudisolering


Ett AlkorGreen taksystem tjänstgör som en förträfflig ljudisolering. Gröna tak kan mycket effektivt minska ljud inomhus vid oväder med t.ex. kraftigt regn eller hagel. 

Fördelen med miljöbetingad stadsmiljö

Fördelen med miljöbetingad stadsmiljö


Gröna tak skapar mer naturliga gröna ytor i en miljöbetingad stadsmiljö. Grönskan på taket ger ägaren en mer naturlig utsikt i stället för de mer dominerande svarta eller grå takytorna.
 

Sänker kostnader för uppvärmning/kyla

Sänker kostnader för uppvärmning/kyla


Ett grönt tak innebär extra isolering och förbättrar byggnadens energiutnyttjande. Beroende på dess isolerande egenskaper, har ett RENOLIT ALKORGREEN tak stor inverkan på innertemperaturen, och minskar energibehovet för att värma upp byggnaden under vintern och att kyla den under sommaren. 
 
       

 

Nya levnadsförhållanden för växt- och djurliv


Ett levande tak tar in naturen till stadscentra och industriområden. Taket erbjuder en biologisk mångfald som kan förhindra att vissa djur lämnar den stadsbetingade miljön.
Vid sidan av detta, kan ett grönt tak erbjuda höghusboende ett vackert funktionellt utrymme för avkoppling och välbefinnande som ersätter den traditionella trädgården. 
                
 

Reduktion af Dagvatten


Gröna tak tar upp stora mängder regnvatten och hindrar det från att omgående ledas ner i dagvattensystemet och ner till ett reningsverk. Vid tillfällen med betydande regnmängder, fördröjs avrinningen vilket ytterligare minskar trycket på avloppssystemet, etc.
       
                      

Ökad förväntad livslängd

hos tätskiktsmembranetGröna tak skyddar takmembranet från UV- och IR-strålning, ozon, extrema temperaturvariationer, punktering och andra fysiska skador. RENOLIT ALKORGREEN taksystem kan följaktligen utöka den förväntade livslängden hos takmembranet, samt betydligt minska behovet av kostsamma omläggning och underhåll.