28 februari 2013

De eerste RENOLIFE ACTUEEL is een feit!

Met de nieuwsberichten in deze RENOLIFE ACTUEEL gaan wij ervan uit dat iedereen op de hoogte is van een flink aantal onderwerpen die momenteel spelen binnen onze organisatie. Iedereen bedankt die heeft meegeholpen aan de realisatie hiervan en staat er toch iets niet in en wil je dit de volgende keer voorkomen: de volgende RENOLIFE ACTUEEL is gepland voor halverwege/eind april.

Inlopen op achterstand in de productie in volle gang

De druk op het inlopen van de achterstand bij PVC is bij ons allen welbekend. Vooral de Medituub (MT) is een uitdaging. We kunnen ons daarom niet veroorloven minder MT te draaien dan de afdeling Planning ons aangeeft. In feite is het zo dat bij een continue inzet van 4 MT lijnen gedurende 4 weken (d.w.z. 24/7 draaien) we de achterstand hebben ingelopen. Om de leveringsdruk te verminderen en de achterstand zo snel mogelijk in te lopen is het zelfs beter met 5 MT lijnen te draaien.

Onze achterstand is mede veroorzaakt door terugvallende capaciteit (o.a. griepgolf). Inmiddels zijn alle ploegen aangevuld met uitzendkrachten, waarmee we genoeg capaciteit hebben gecreëerd om de planning weer te kunnen volgen.

Helpende acties
Om dit probleem gestructureerd aan te pakken zijn er verschillende acties opgestart. De bezetting wordt ingericht naar 20 medewerkers per ploeg en zal waar mogelijk/nodig met een combinatie van terugkomdagen en overwerk aangevuld worden.
L21 zal in week 12 beschikbaar worden gesteld voor de TD. Op 5 maart wordt gekeken naar de productiesituatie op dat moment om te bepalen of L21 al dan niet langer voor productie beschikbaar moet blijven.
L31 en L32 zullen in de weken 11 en 12 niet draaien en de 'vrijkomende' medewerkers kunnen ingezet worden voor de andere lijnen.
Iedere dinsdag zal Planning grafieken aanleveren waarin de achterstand (MP, MT en TFF) is weergegeven. Deze grafieken worden in de cleanroom op het publicatiebord opgehangen. Iedere dag zal Planning grafieken aanleveren van de geproduceerde Kg (MP, MT en TFF), zodat snel te zien is of Productie op het goede spoor zit. Deze grafieken worden na het ochtendoverleg in de kantine opgehangen.

Met deze acties werken wij er allemaal aan om over ongeveer vijf weken de achterstand op effectieve wijze te hebben ingehaald. Daarbij zijn wij ons er zeker van bewust dat indien zo'n situatie zich weer voordoet dit  sneller en efficiënter moet worden opgepakt.
Ten slotte is ook afgesproken om de al ingeplande studiedag (1 van de 5 terugkomdagen) te verschuiven naar het najaar. Hiermee wordt niet nog meer vrije tijd gevraagd in deze periode. De nieuwe planning van de studiedagen hangt op het publicatiebord in de gang bij de kantine.

Nieuwe reachtruck

Met gepaste trots wil ik, Tiny Verschuren, iedereen laten kennismaken met onze nieuwe reachtruck in het magazijn. Zoals iedereen wel zal weten, heeft ons magazijn de afgelopen tijd een kleine metamorfose ondergaan. Deze metamorfose was zowel qua veiligheid als functionaliteit nodig om met behulp van het nieuwe systeem (OLG Ritme) het magazijn zo optimaal mogelijk te benutten. Dat hield echter wel in dat de twee Linde heftrucks niet meer voldoende voldeden en er behoefte was aan een derde reachtruck.

Voor de buitenactiviteiten 'lenen' we in het vervolg de heftruck van de Productie of de Technische Dienst. De heftruck van de Productie wordt hiervoor aangepast door er o.a. ramen in te plaatsen.

Bekijk de foto maar, er zit zelfs een kacheltje op! Op de foto zie je onze stagiair op de nieuwe reachtruck zitten. Hij komt ons tot juni ondersteunen. Zijn naam is René Boon en eerlijk gezegd: we hebben het dit jaar getroffen met René.

Rest mij nog om een ieder erop te attenderen dat de mast van deze reachtruck iets hoger is dan we gewend waren. Hou hier dus rekening mee.

Renolit in de Volkskrant

Op dinsdag 29 januari jl. verscheen er een artikel in De Volkskrant over ons levensfasebeleid. Het ging vooral over de overgang van seniorendagen voor oudere medewerkers naar een inzetbaarheidsbudget voor alle medewerkers en de verschillende mogelijkheden die het inzetbaarheidsbudget medewerkers biedt. De aanleiding was een ander artikel dat eerder is verschenen in het blad 'Werkgeven' van AWVN, de werkgeversorganisatie. Daarin werd ons levensfasebeleid behandeld als voorbeeld van vernieuwend arbeidsvoorwaardenbeleid. Het gehele Volkskrant-artikel is te lezen op de startpagina van Intranet.

De mogelijkheden van de werkkostenregeling

De afgelopen maand heb je al informatie ontvangen over de werkkostenregeling (WKR). Door de WKR is het mogelijk om fiscaal voordelig een fiets of een pc aan te schaffen. Maak gebruik van dit voordeel; dit kan tot 1 december 2013 voor dit jaar.

Kies je fiets!
Voorjaarskriebels? De lente laat niet lang meer op zich wachten.  Een mooi moment om te investeren in een nieuwe fiets en misschien wel het moment om (weer) fietsend naar het werk te gaan. Via de WKR kun je voordelig een fiets aanschaffen. Wist je dat je nu maximaal € 750,- netto kunt inzetten bij de aanschaf van je fiets? Door gebruik te maken van je Inzetbaarheidsbudget en/of je tijdspaarrekening, kun je dus heel voordelig een nieuwe fiets aanschaffen. Alles boven de € 750,-, met een maximum tot € 2.000,-, kun je ook verruilen met je Inzetbaarheidsbudget en/of uren, maar over dit bedrag wordt dan wel loonheffing berekend.

Nieuwe pc?
De technologie gaat razendsnel. Nieuwe laptops, notebooks, tablets, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Is je oude computer aan vervanging toe? Via de WKR kun je nu voordelig een computer aanschaffen. Tot € 250,- netto kun je door het verruilen van uren van je tijdspaarrekening,  fiscaal voordelig je computer aanschaffen. Het meerdere kun je ook verruilen voor uren, maar over dat bedrag betaal je wel loonheffing.

Interessant voor jou?
Jazeker! Want door je inzetbaarheidbudget en de mogelijkheid om tijd te sparen, kun je veel voordeel behalen op het moment dat je een nieuwe fiets of computer wilt aanschaffen. Binnenkort wordt een nieuwe berekeningstool geplaatst op Intranet waarmee je kunt berekenen hoeveel uur je een fiets/pc gaat kosten en/of hoeveel inzetbaarheidsbudget het je bruto/netto gaat kosten. Kijk op Intranet voor meer informatie of neem contact op met HR.

Informatievoorziening lijn 30 en lijn 40

Halverwege vorig jaar is er een 6e ploegchef aangetrokken. Dit met het doel om 1 ploegchef voor twee maanden uit een ploeg te kunnen halen om aan een project te werken. De 6e ploegchef valt dan tijdelijk in, in de ploeg zonder ploegchef. Vanaf november vorig jaar zijn we daarmee gestart. Op deze wijze kunnen wij doelmatig en volledig onze tijd besteden om verbeteringen of efficiëntere werkwijzen voor te bereiden en in te voeren.

Vanaf begin januari ben ik, André Meijs, begonnen met het project informatievoorziening lijn 30 en lijn 40. Dit project is opgestart om de algehele informatievoorziening op deze afdeling te verbeteren, zodat we vanaf begin maart kunnen zorgen dat iedereen precies weet hoe de lijnen draaien en wie wat wanneer doet.

Al snel was het voor mij duidelijk dat wij een digitaal systeem nodig hebben om de informatievoorziening structuur te geven. Met name het borgen, het kunnen inzien wie nu wat doet en of het ook daadwerkelijk is gedaan, is hierin belangrijk. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we door het iets verder uit te werken ook goed zicht hebben op waar ons uitval naar toe gaat. Op deze manier kunnen we ook daar verbeteringen in aanbrengen. 

Het systeem zal eind maart klaar zijn en worden ingevoerd. Alle ploegchefs zijn tot coördinator bij deze lijnen benoemd. Het is de verwachting dat we nu per campagne rapportages kunnen maken, waarbij alle uitval is benoemd en waarbij verbeteringspunten voor de volgende campagne zichtbaar worden. Op deze wijze kunnen we efficiënter draaien en de communcatie verbeteren. Ook wordt nu de algehele manier van communiceren vastgelegd in procedures. Al met al een heel leuk, nuttig en uitdagend project!

7 Habits training nu ook zichtbaar in de vergaderzalen

Op 31 januari jl. vond een vervolg op de 7 habits-training plaats. Deze training werd vorig jaar in september door een aantal managers van RENOLIT Nederland gevolgd met als doel aandacht te besteden aan leiderschap en aan samenwerking. Waar de 7 habits voor staan wordt verder uitgebreid toegelicht in de eerstvolgende RENOLIFE.

Wel is nu al in de vergaderzalen een poster opgehangen waarop de 7 habits staan vermeld en de deelnemers aan de training hun handtekeninig hebben gezet.

SDDS resultaten 2012

Het SDDS-jaar 2012 is ten einde. Tijd om stil te staan bij de resultaten van het afgelopen jaar. Net als in de laatste jaren hebben we in 2012 een combinatie van bedrijfsdoelstellingen en afdelingsdoelstellingen gehad. Bijzonder voor 2012 was dat het maximale uitkeringspercentage eenmalig met 0,5% verhoogd was van 2% naar 2,5%.  

Allereerst aandacht voor de bedrijfsdoelstellingen. Dat waren: 1. 'Uitvalreductie' (SDDS-aandeel 25%) en 2. 'Voorkomen ongevallen met verzuim' (SDDS-aandeel 15%).

Ad 1. Puur cijfermatig gezien is het doel bij 'Uitvalreductie' niet gehaald. Uit een nadere analyse bleek echter dat als je de uitvaldoelstellingen per productgroep van 2011 loslaat op het in 2012 geproduceerde productiepakket, het uitvalpercentage in 2012 met circa 0,9% is verbeterd ten opzichte van 2011. Er is in 2012 dus wel degelijk een prima prestatie op het gebied van uitvalreductie geleverd! In overleg met de Directie is dan ook besloten om deze doelstelling voor 80% als gehaald te beschouwen. De score voor 'Uitvalreductie' wordt dan 80% van 25% is 20%.
Ad 2. Helaas zijn er in 2012 2 ongevallen met verzuim geweest. Deze doelstelling is dan ook niet gehaald en de score daarvoor is 0%.
In totaal komt de score voor de bedrijfsdoelstellingen daarmee uit op 20%.

Dan de afdelingsdoelstellingen. Over het algemeen is er goed gescoord op de afdelingsdoelstellingen. De scores variëren per afdeling van 37,5% tot 60% van de maximaal te behalen 60%.

De SDDS-uitkering is met de salarisbetaling van februari aan alle medewerkers uitgekeerd. 

Als SDDS-commissie kijken we met gemengde gevoelens terug op het SDDS-jaar 2012. Enerzijds was er meer betrokkenheid bij een aantal leidinggevenden en medewerkers dan in voorgaande jaren.  Anderzijds is het jammer dat we het hele jaar in de veronderstelling hebben verkeerd dat we de  bedrijfsdoelstelling ‘Uitvalreductie’ niet zouden halen – en dat ook zo aan de organisatie is teruggekoppeld –, terwijl nu blijkt dat de productie op dit vlak juist goed bezig was.
Dit alles levert de nodige leermomenten op voor het komende SDDS-jaar. Daar komt bij dat in de CAO-onderhandelingen afspraken zijn gemaakt om medewerkers meer te betrekken bij het vaststellen van de SDDS-doelen om zo een grotere betrokkenheid te creëren. Ook dat nemen we uiteraard mee bij het vaststellen van de SDDS-doelen voor 2013.

OR Actueel

Ook de OR wil natuurlijk graag gebruik maken van deze extra mogelijkheid die RENOLIFE ACTUEEL biedt om iets van zich te laten horen. We zetten ons het hele jaar door op vele manieren en op veel momenten in, maar dat is vast niet altijd zichtbaar. Daar willen we om te beginnen via deze RENOLIFE ACTUEEL wat verandering in brengen.

Zo is ook de OR afgelopen week op de hoogte gebracht van de maatregelen die voor de komende weken zijn genomen, om te zorgen dat de ontstane achterstanden in de productie kunnen worden ingelopen. Uiteraard is het in het belang van ons allemaal dat dit gaat lukken en wij zullen als OR de verbeteringen die de komende weken te verwachten zijn in de gaten houden. Ook in het traject voor het aankondigen van de maatregelen is de OR om raad gevraagd en we zijn blij dat is gebleken dat er ook iets met deze suggestie is gedaan.

Verder is de VGWM commissie weer begonnen met het maandelijks lopen van veiligheidsrondes samen met onze veiligheidscoördinator. De afhandeling van de openstaande actiepunten worden naast de veiligheidscoördinator, ook door de OR bewaakt. De SDDS-commissie heeft het in deze tijd van het jaar druk met evalueren van de doelstellingen van het afgelopen jaar en te zorgen dat er ook voor dit jaar weer nieuwe doelstellingen worden afgesproken.

Voor vragen en opmerkingen kun je bij Danny, Ellen, Jeroen, Jolanda, Martien, Marc of Remco terecht.

Stagiaires

Er zijn weer een aantal stagiaires gestart:

  • René Boon werkt tot eind juni mee op de afdeling Logistiek;

  • Wouter van der Thiel loopt tot eind maart mee op de afdeling Technische Dienst;

  • Kelvine Donfack start op 1 maart op de afdeling Proces Development en gaat haar afstudeerproject bij ons oppakken. Zij komt uit Frankrijk.